Najava sjednice OV Kakanj: Vijećnicima upućen Prijedlog kriterija za stambeno zbrinjavanje mladih

261

Budžetom Općine Kakanj za 2020. godinu predviđeno je subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Riječ je o novoj podsticajnoj mjeri uvedenoj s ciljem lakšeg rješavanja stambenog pitanja mladih osoba u dobi od 18 do 35 godina života koje imaju prebivalište na području općine Kakanj.

Na prijedlog općinskog načelnika Aldina Šljive, Općinsko vijeće Kakanj će na predstojećoj sjednici 30.06.2020. godine razmatrati Prijedlog odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju.

Navedenom Odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji kao i postupak raspodjele sredstava sa budžetske pozicije 614200 – Subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranje troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/ urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju.

Sredstva za ove namjene dodjeljivat će se u traženom iznosu, a maksimalano do iznosa od 2.000,00 KM na godišnjem nivou za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih, odnosno maksimalno do iznosa od 3.500,00 KM za refundiranje troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju.
Kriteriji koji će se uzimati u obzir su imovinski cenzus, uspješni rezultati u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture, broj članova porodičnog domaćinstva i stepen invalidnosti.

Općina Kakanj kamate na kredite za stambeno rješavanje odabranim korisnicima može subvencionirati do maksimalno 4 godine. Usvajanje predmetne Odluke neophodan je preduslov za objavljivanje javnog poziva za dodjelu podsticanih sredstava, koji bi trebao uslijediti u skorijem periodu, odnosno po usvajanju predmetne Odluke.